górska dolina, widok

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES oraz RODO W SERWISIE INTERNETOWYM www.bogdankabieszczady.pl

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

§1
Definicje

Administrator: Centrum Usług Logistycznych.PL Sp. z o.o. ul. Teodora Walslebena 10/1 38-400 Krosno, NIP 6842655584, REGON 38504515, KRS 0000818402

Dane osobowe – wszystkie dane o osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania lub zidentyfikowanej przez czynniki określające jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także zgromadzone informacje za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii.

Polityka prywatności – niniejsza polityka.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Strona – strona prowadzona pod adresem www.bogdankabieszczady.pl przez Administratora.

Użytkownik: korzystająca z funkcjonalności strony osoba fizyczna.

§2
Administrator danych osobowych

Centrum Usług Logistycznych.pl Sp. z o.o. ul. Teodora Walslebena 10/1 38-400 Krosno, NIP: 6842655584, Regon: 385045151, KRS: 0000818402

§3
Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

§4
Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:

 • wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
 • wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
 • obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
 • w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;

§5
Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
 • podtrzymania relacji z klientem;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • zapewnienia obsługi płatniczej;
 • windykacji należności;
 • archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;

§6
Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:

 • na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp.;
 • na przetwarzanie danych:
  • zapisanych w formularzu kontaktowym;
  • zawartych na karcie gościa;
  • zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: https://bogdankabieszczady.pl
  • przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
  • wizerunkowych;

§7
Podanie danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

Państwa dane są pobierane:

 • na kartach gościa;
 • przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;
 • w formularzu kontaktowym;
 • prze rezerwacji grupowej;
 • przy zleceniu imprezy;
 • przy zakładaniu karty lojalnościowej;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.

§8
Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • planowanego okresu przechowywania danych,

§9
Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Udostępnianie danych osobowych jest, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych, jedną z form ich przetwarzania i jako takie jest dopuszczalne jedynie przy spełnieniu określonych przez prawo przesłanek.

Zgodnie z art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dane znajdujące się w książkach meldunkowych hoteli powinny być udostępnione, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);
 • organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego; państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.

W razie wystąpienia przez jeden z wyżej wymienionych podmiotów z żądaniem udostępnienia danych osobowych, należy pamiętać o upewnieniu się, że dane są przekazywane osobie faktycznie pełniącej jedną z wymienionych funkcji oraz o konieczności istnienia podstawy prawnej takiego żądania w postaci niezbędności danych do realizacji ustawowych zadań wymienionych podmiotów, mając na uwadze okoliczność, że udostępnienie lub umożliwienie dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym stanowi przestępstwo podlegające grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 51 ustawy o ochronie danych
osobowych).

§10
Przechowywanie danych osobowych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez 10 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług;

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych
przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem: „Do
Administratora Danych”:

 • przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.
 • przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.
 • składając pismo w recepcji hotelowej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§11
Pliki cookies i inne technologie

 1. Strona posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z naszej Strony. Pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkownika przechowują informacje na temat:
  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.
 2. Strona bogdankabieszczady.pl stosuje technologię śledzące działania użytkowników w ramach strony:
  • piksel konwersji Facebook, który pomaga zarządzać reklamami w serwisie Facebook oraz prowadzić działania remarketingowe
  • Google Analitics – kod śledzenia pozwalający analizować statystyki sklepu internetowego.

§12
Skargi

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§13
Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

Dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

§14
Zmiany w Polityce Prywatności

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022 r.